ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. A Szolgáltató

 • Üzemeltető: Szabó Familia Kft.
 • Alapítás éve: 1992.
 • Székhelye: 1089 Budapest Baross u. 127
 • Levelezési cím: 1042 Budapest, Telek utca 13.
 • Cégbírósági bejegyzés szám: 01 09 688713
 • Adószám: 10786651-2-42
 • EU adószám: HU10786651
 • 2. A Megrendelő

  A munkalapon feltüntetett személy.

  3. A Szolgáltatás

  A Megrendelő által Szolgáltatónak átadott háztartási kisgép és nagygép (továbbiakban: készülék) meghibásodásának javítása díj ellenében.

  4. Az ÁSZF tartalma

  Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyvbe foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

  5. A Szolgáltatás igénybe vétele

  Megrendelő a javítani kért készüléket munkalap felvétele mellett adja át Szolgáltatónak. Megrendelő a munkalapon feltünteti nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Felek a munkalapon tüntetik fel a javítás várható időtartamát. Amennyiben Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a készüléket átveszi és a munkalap egy Felek által aláírt példányát Megrendelőnek visszaadja. Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a készülék átadásával jön létre.

  6. Jogszavatossági nyilatkozat

  Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Megrendelő szavatolja, hogy a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot.

  7. A készülék javítás

  Szolgáltató az átvett készüléket a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja. Megrendelő a kiszállás és a bevizsgálás díját abban az esetben is köteles megfizetni, ha a javításra végül nem kerül sor. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint ahogy az előzetesen várható volt, úgy Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha a valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követő 5 (öt) napon belül köteles Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben Megrendelő a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. A készülék javítását Szolgáltató a magasabb javítási díjban való megállapodást megelőzően csak saját kockázatára folytathatja. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

  8. A szavatossági és kárfelelősség kizárása

  Szolgáltatót az általa végzett javításért a Ptk. szerinti szavatosság terheli. A szavatossági jog érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Ptk. 395. (4) bekezdése, valamint a 305. § – 311/A. § szakaszai tartalmazzák. Szolgáltató kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben:
 • Beázott készülék javítása esetén Szolgáltató kizárólag csak az általa cserélt alkatrészek tekintetében vállal felelősséget. Megjegyzés: a beázott készülék a Szolgáltató részére történő átadás és a tényleges javítás megkezdése közötti időben is károsodhat! Az alaplap beázása esetén előfordulhat, hogy a készülék végleg nem bekapcsolható állapotba kerül!
 • Sérült, törött vagy deformált készülék javítása esetén.
 • Szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén.
 • A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében.
 • Után gyártott, illetve gyenge minőségű alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében.
 • A típus és szériahibák tekintetében.
 • 9. Alkatrész garancia

  Az alkatrészekre vonatkozó garancia, illetve szavatossági idő kizárólag abban az esetben érvényes, ha szakember által kerül beszerelésre!

  10. A javítás időtartama

  Szolgáltató a munkalapon megjelöli a készülék javításának várható időtartamát. Amennyiben a készülék javítása befejeződött és a készülék átvehető, úgy arról Szolgáltató telefonon/elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a javítás időtartama a munkalapon jelzett időtartamot meghaladja, úgy erről Szolgáltató köteles Megrendelőt a vállalt javítási határidő leteltét megelőző három nappal értesíteni.

  11. A készülék kiadása

  Megrendelő az átvételéről való értesítést követő 30 (harminc) naptári napon belül köteles a készüléket Szolgáltatótól átvenni. Amennyiben Megrendelő a készüléket a fenti határidőn belül nem veszi át, Szolgáltató jogosult nettó 500,-Ft/nap tárolási díjat felszámítani a határidőtől számított 60 napig. Szolgáltatót a készülék tekintetében követeléseinek biztosítása céljából kézizálogjog illeti meg. Amennyiben az átvételről való értesítést követő 60 (hatvan) naptári napon belül Megrendelő a készüléket nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni követeléseit a zálogtárgyból kielégíteni. A gépet ellenszolgáltatás nélkül megsemmisítheti. Szolgáltató a készüléket csak a munkalap bemutatása és átvételi igazolás kiállítása mellett adja ki Megrendelőnek. Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles. Szolgáltató a Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

  12. A díjfizetés

  Megrendelő a kiszállás és a bevizsgálási díját a bevizsgáláskor fizeti ki a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak készpénzben megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani. Figyelem! Amennyiben a készülék nem higiénikus (szennyezett, koszos) bruttó 2000 Ft tisztítási díjat számítunk fel. Szolgáltatót a Ptk. 397. § (2) alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására kézizálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.

  13. Értesítések

  Szolgáltató a Megrendelő részére szóló értesítéseket Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az sms és e-mail üzenet útján közölt értesítések a feladást követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják. Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  14. A szerződés ideje

  A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

  15. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

  Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a javítási szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

  Ugrás fel