ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

www.marka-szerviz.hu weboldallal kapcsolatos adatkezeléshez

 

 

A SZABÓ FAMILIA Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a www.marka-szerviz.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: GDPR.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által végzett adatkezelés megfelel a jogszabályi feltételeknek.

 

  1. Adatkezelő és elérhetőségei:

 

Adatkezelő neve:

SZABÓ FAMILIA Kft.

Székhelye:

1089 Budapest, Baross u. 127. Fsz.

Cégjegyzékszám:

01-09-688713

Adószám:

10786651-2-42

E-mail cím

orczy@orczy.com

Internetes elérhetősége:

www.marka-szerviz.hu

Képviselő:

Szabó András ügyvezető

 

  1. Az adatkezelés körülményeinek meghatározása:

 

Az Adatkezelő a Weboldalán lehetőséget biztosít az érintettek részére arra, hogy háztartási készülékek meghibásodása, vagy üzembehelyezése vonatkozásában online bejelentést nyújthassanak be az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az érintett által beküldött igényeket a bejelentésben meghatározott e-mail címre megküldött levél formájában megerősítteti. A bejelentés a megerősítést követően tekinthető véglegesnek.

 

Online bejelentéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az online bejelentés során az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait kezeljük az ott meghatározott célból és jogalappal:

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Beazonosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

E-mail cím

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Telefonszám

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Cím

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Készülékre vonatkozó adatok (márka, típus, modell)

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Készülék azonosító számai

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Vásárlás dátuma

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Vásárlási bizonylat száma

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Kereskedő/üzlet neve

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Számlázási név

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Számlázási cím

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Számla értéke

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásával összefügésben kezelt személyes adatokat a szolgáltatás befejezését követő 8 évig tárolja. A számlázással kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdése alapján a kiállítástól számított 8 évig őrzi meg.

 

  1. Személyes adatok továbbítása:

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik félnek csak hibajavítás esetén továbbítja (importörök felé történő adattovábbítás). Ezen harmadik felek az adatkezelési folyamat során önálló adatkezelőnek minősülnek. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

 

 

 

  1. Adatkezelő igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi szolgáltatókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozók

Tevékenység

A-Z Szoftver Kft.

2084 Pilisszentiván, Borbála utca 26.

ERP rendszer support

(rendelésfeldolgozás, számlázás)

GBL IT GROUP Kft.

1041 Budapest, Árpádút 39-43.

IT support

 

  1. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 

Az alábbiakban ismertetjük a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az érintett jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben bármilyen észrevétele, kérdése merülne fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

 

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

 

A helyesbítéshez való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A törléshez elfeledtetéshez való jog

 

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére - a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül - törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Amennyiben az adatkezelés a GDPR-ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.

 

Ugrás fel